Skip to content Skip to footer

Çerez Politikası

Cuspart.com tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ilgili hükümleri uyarınca bilgilerinize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni çerçevesinde,
cuspart.com tarafından kişisel verilerinin veri sorumlusu olarak veya gerekli güvenlik tedbirlerini alarak yetkilendirilmiş veri işlemcileri tarafından; cuspart.com’un müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetleri en iyi koşullarda sunabilmesi, ürün veya hizmetleri güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sunabilmesi, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarabilmesi, ödeme yapabilmesi, bunlarla ilgili çeşitli işlemleri yapabilmesidir. bahsi geçen ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtılması, pazarlanması, reklam ve kampanyalarının yapılması amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgileri, adres bilgileri, iletişim bilgileri, müşterilerin fırsatlar, kampanyalar hakkında bilgilendirilmesi ve diğer hizmetler, müşterilerle yapılan sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirir. bilgiler ve diğer kişisel veriler; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere, özellikle mevzuatta öngörülen veya işlenme amacına yönelik olarak öngörülen süre kadar saklama ilkesine uygun olarak işlenebilecek; Mevzuata uygun olarak elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, saklanabilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, açıklanabilir ve aktarılabilir, devralınabilir, sınıflandırılabilir, işlenebilir veya fiziksel veya elektronik ortamda veri işleme amacıyla kullanılması engellenebilir; Yukarıda belirtilen hususlarda Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.

Kişisel verilerimin Şirket tarafından yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı olması kaydıyla; cuspart.com çalışanları, yetkilileri, grup şirketleri (Şirket ve/veya iş ortakları, hissedarları), yasal olarak yetkili kamu kurumları ve özel kuruluşlar, bağımsız denetim şirketleri tarafından yasal yükümlülükler ve yasal yükümlülükler çerçevesinde sağlanacak hizmet ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi sınırlamalar dahilinde, cuspart.com’un aldığı veya çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılara devredilebileceğini kabul ve beyan eder ve bu hususta açık muvafakat veririm.

Ancak KVK Kanunu’nun 11. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Firmaya başvurarak kendim hakkında; Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi halinde düzeltilmesini talep etme Bu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silme taleplerinin giderilmesini isteme Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesi, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkım bulunmaktadır. ve kimliğimi kullanma hakkımı bu hakları kullanmak için gerekli bilgilerle birlikte talebimdeki adresteki formu doldurarak st, adıma ilişkin açıklamalar dahil olmak üzere ve formun imzalı bir örneğini İstanbul / Türkiye’deki cuspart.com’a kimliğimi tanımlayan belgelerle birlikte elden veya noter aracılığıyla göndererek, talebinizi [email protected] adresine veya KVK Kanunu’na göre. Maddesinde belirtilen diğer yöntemlerle iletme hakkım olduğunu kabul ediyorum.

Ayrıca Şirket ile paylaştığım kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; Bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda Şirket’e bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere kişisel verilerimin ilgili süreç kapsamında işlenmesine ve işlenme amacı ile sınırlı olarak paylaşılmasına, gerekli süreler içerisinde saklanmasına açık rıza gösteriyorum. bu konuda bana gerekli aydınlanmanın yapıldığını; Bu metni ve Aydınlatma Metni’ni okudum ve anladım.

error: